We must start to treat the causes and not only the effects

Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere

Published by TudorI on

În ultimii o sută de ani ecosistemele și speciile acvatice au suferit o depreciere constantă iar biodiversitatea a fost afectată prin măsuri și acțiuni a căror efecte au fost devastatoare. Pentru unele dintre acestea, de exemplu sturionii, dezastrul a fost mai pronunțat pentru că intervenit suprapescuitul și braconajul, fiind specii comerciale cu valoare economică mare.

În ultimii ani biodiversitatea a devenit o prioritate mondială iar refacerea habitatelor și conservarea speciilor reprezintă o componentă importantă în strategia pe termen lung a Europei. Când vorbim de biodiversitate acvatică includem și resursele pescărești care nu sunt infinite și nici indestructible. Într-o populație în echilibru, creșterile în efectiv și biomasă egalează pierderile prin mortalitate naturală sau pescuit. Obligația administratorului e să mențină populația deasupra unui anumit nivel care să permită auto susținerea respectivei specii. Suprapescuitul anumitor specii coroborat cu distrugerea habitatelor de reproducere, adică scăderea productivității naturale, conduc la o scădere a populației și implicit la o reducere a diversității genetice, care afectează potențialul productiv și scăderea puterii de reacție la schimbările de mediu ale unei specii.

Când se identifică o astfel de situație administratorul resursei trebuie să intervină urgent și să reducă mortalitatea prin pescuit, prin diminuarea efortului de pescuit, dar și să crească productivitatea naturală prin refacerea habitatelor și implementând programe de repopulare sau populare de susținere.

*Repopularea– se referă la producerea și eliberarea de pești în habitatele piscicole naturale, unde aceste specii au fost native, cu scopul de a reintroduce o specie dispărută sau grav afectată și a reface populația respectivei specii până la nivelul de auto-susținere;

Populări de susținere– se referă la producerea și eliberarea de pești în habitatele piscicole naturale, unde aceste specii sunt native cu scopul de a susține populațiile sălbatice existente până la un nivel optim de dezvoltare;

Chestiunea repopulărilor și a populărilor de susținere sunt lucruri extrem de delicate datorită complexității unor astfel de activități deoarece se rezumă la o intervenție antropică în habitatele acvatice naturale. În primul rând MAREA greșeală făcută de autorități și organizații a fost confundarea unui habitat acvatic natural cu o amenajare piscicolă, prin simplu fapt că au aplicat principul producției, am introdus x kg de pește din specia x, peste x ani pot extrage x kg. Această abordare este dăunătoare atât pentru specia țintă cât și pentru celelalte specii. Efectele negative sunt produse prin simplu fapt că o astfel de populare poate reprezenta un dezechilibru puternic pentru speciile native iar în timp efectele pot fi dezastroase.

În ultimii ani în România s-a perpetuat acest model defectuos și s-a ajuns până la introducerea la scară largă a speciilor alohtone (caras, păstrăv curcubeu etc.) doar pentru a respecta un contract cu administratorul sau a organiza un concurs de pescuit, în contextul în care principalul criteriu a fost profitul și nu refacerea biodiversității. Practic prin toate aceste acțiuni, realizate cu acceptul administratorului, s-au produs dezechilibre majore în structura calitativă a ihtiofaunei iar în mare parte aceste specii au înlocuit speciile native de importanță majoră (ex. caracudă, păstrăv indigen) sau au modificat structura faunei acvatice producând dezechilibre în lanțul trofic. Este necesar ca aceste populării să fie controlate și nu numai prin interzicerea populării cu specii alohtone ci și prin asigurarea unui material de populare cu diversitate genetică mare, din părinți sălbatici cu un genotip caracteristic zonei în care se va realiza repopularea sau popularea de susținere. Pentru anumite specii necesită o atenție sporită de aceea e necesară construcția de facilități dedicate pentru aceste specii.

În acest context, care e mult mai amplu, am ajutat la scrierea noii Legi a Pescuitului, propunere înregistrată la Senatul României cu nr. L373/2021 în data de 29 Iunie 2021, iar unul din punctele pe care le-am propus a fost Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere. Consider că un astfel de plan, pe termen scurt, mediu și lung, este imperios necesar pentru refacerea biodiversității acvatice dar și a resursei, de care depind foarte mulți oameni din comunitățile tradiționale de pescari dar și pescarii recreativi.

Cel mai important este faptul că în propunerea legislativă este stipulat ca minim 35% din încasări să meargă către acest program, cea ce îl va face FUCȚIONAL, iar cu puțină dăruire în 5 ani putem vedea rezultatele!

Consider că este un plan complex care tratează repopulările și populările de susținere cu foarte mare responsabilitate atât pentru specii și biodiversitate cât și pentru oameni, ca beneficiari finali. Este un plan pe termen lung iar dacă se va implementa va fi cel mai complet din Europa, pentru că va planifica și coordona următoarele aspecte:

  • repopulări și populări de susținere, cu specii native cu o diversitate genetică mare
  • studii de monitorizare care să concluzioneze structura calitativă și cantitativă a ihtiofaunei și necesitățile pe care le are un anumit habitat acvatic
  • post monitorizare a acțiunilor de repopulare și populare de susținere
  • dezvoltarea și finanțarea de facilități care să aibă ca scop reproducerea și obținerea de material genetic pentru populări
  • implicarea copiilor în conservare prin granturile BIODIVERT

Un alt aspect important pe care îl prevede Legea Pescuitului în această anexă este înființarea Stațiunii Internaționale pentru Conservarea, Monitorizarea și Cercetarea  Sturionilor și a Speciilor Migratoare de Pești din Dunăre și Marea Neagră, prin care România va devenii un HUB Regional și European pentru conservarea și refacerea populațiilor de sturioni sălbatici. Nu pot decât să mă gândesc la vorbele lui Antipa ”Numai prin studii aprofundate şi prin lucrări serioase putem să ne afirmăm în faţa lumii civilizate ca un popor inteligent, conştient de înalta sa misiune culturală la gurile celui mai măreţ fluviu european şi să punem totodată şi ţara în stare să tragă toate foloasele din situaţia ei geografică atât de favorabilă”

Legea e extrem de necesară pentru viitorul biodiversității și a pescăriei românești iar acesta e doar unul dintre aspectele pe care această propunere le revoluționează, acum sperăm să avem inimi curate în parlament și minți limpezi și voință la autoritățile care vor implementa aceste reglementări,

Mai jos puteți studia Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere propus de mine, exact cum apare în Anexa 9 din Legea Pescuitului, cu speranța că discuțiile și criticile se vor face după citire și nu înainte, cum s-au purtat, până acum, discuțiile despre această propunere!

ANEXA  9

privind Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere

Articol 1

(1) Prezenta anexă reprezintă baza legală pentru orice acțiune de repopulare sau populare de susținere, în habitatele acvatice naturale de pe teritoriul României, cu scopul de a planifica și coordona pe termen scurt, mediu și lung  programul multianual pentru repopulare și  populare de susținere cu pești, în habitatele acvatice naturale;

(2) Prezentele prevederi se aplică numai pentru repopulările sau populările de susținere în habitatele acvatice naturale

(3) Se interzice repopularea sau popularea de susținere în habitate acvatice naturale, cu specii alohtone;

(4) Fermele de acvacultură vor implementa măsuri pentru evitarea deversărilor accidentale, în habitatele acvatice, a speciilor de cultură;

Articol 2

(1) În termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va elabora un Master-Plan la nivel național, cu privire la Programul Multianual al Repopulărilor și a Populărilor de Susținere;

(2) Master Planul, privind Programul multianual pentru repopulări și  populări de susținere, va include managementul multianual a repopulărilor și a populărilor de susținere, cât și strategiile multianuale, de reintroducere, refacere și menținere a  populațiilor sălbatice de pești, pentru apele de munte, apele colinare și de șes, respectiv Delta Dunării, în vederea asigurării unei biodiversități acvatice în conformitate cu cerințele naționale și internaționale;

(3) Programul multianual pentru repopulări și populări de susținere va include 5 obiective majore:

a) Strategia multianuală privind evaluarea ihtiofaunei prin studii de specialitate în habitatele acvatice vizate pentru repopulări sau populări de susținere;

b) Metodologia cadru privind repopulările și populările de susținere cu pești în habitatele acvatice naturale

c) Strategia multianuală de monitorizare și evaluare a acțiunilor de repopulare și populare de susținere;

d) Strategia multianuală pe termen scurt, mediu și lung, pentru unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură care vor face parte din lanțul de unități care au ca scop formarea loturilor de reproducători, în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere, în habitatele acvatice naturale;

e) Creșterea conștientizării cu privire la importanța biodiversității acvatice și necesitatea de protecția a speciilor acvatice;

(4) Responsabilul pentru elaborarea Master-Planului este administratorul resursei acvatice vii, în consultare cu MMAP, instituțiile de cercetare și formare, societăți de profil, asociații și organizații non-guvernamentale, specialiști din domeniu;

Articol 3

(1) Master-Planul, privind Programul multianual pentru repopulări și populări de susținere, va include următoarele aspecte fundamentale, pentru fiecare din obiectivele majore, stipulate la Art. 2, alin (3);

(2) Strategia privind evaluarea ihtiofaunei prin studii de specialitate în habitatele acvatice vizate pentru repopulări sau populări de susținere, va avea la bază următoarele aspecte fundamentale:

a) Se va elabora strategia multianuală privind evaluarea ihtiofaunei, prin studii de specialitate realizate în habitatele acvatice vizate, cu scopul analizei structurii calitative și cantitative a ihtiofaunei și estimarea, prin metode științifice,  necesității  habitatului acvatic natural, cu privire la repopulările și populările de susținere;

b) Administratorul resursei acvatice vii va lansa competiții transparente, prin care va selecta instituții, societăți sau organizații care au ca obiect de activitate monitorizarea, cercetarea și evaluarea ihtiofaunei;

c) Administratorul resursei acvatice vii va stabilii termenii și condițiile de selecție a instituțiilor, societăților sau organizațiilor care vor realiza evaluarea statusului ihtiofaunei și vor avea ca principiu de bază experiența personalului de specialitate și dotările specifice pentru realizarea acestor studii;

d) Instituțiile, societăți sau organizații care vor fi desemnate pentru evaluarea ihtiofaunei, vor realiza studii In-Situ prin pescuit științific iar datele vor fi interpretate științific și validate statistic cu metode specifice pentru ca rezultatele obținute să ofere administratorului resursei acvatice vii, informații concludente cu privire la structura ihtiofaunei din habitatele acvatice vizate precum și la posibilele măsuri de refacere a acesteia;

e) În cadrul acestor studii, după caz, se vor evalua inclusiv gradul și tipul de exploatare a resursei acvatice vii, posibilii factori antropici care au impact asupra ihtiofaunei, din habitatele acvatice vizate;

a) Administratorul resursei acvatice vii va centraliza toate rezultatele provenite din evaluarea ihtiofaunei și va întocmi hărți GIS, cu privire la toate detaliile rezultate din evaluarea ihtiofaunei din habitatele acvatice naturale, acestea vor fi făcute publice, pe un site dedicat  și se vor actualiza lunar ;

f) Administratorul resursei acvatice vii va încuraja și sprijini și alte acțiuni de evaluare a ihtiofaunei finanțate din alte surse;

(3) Metodologia cadru privind repopulările și populările de susținere cu pești în habitatele acvatice naturale, va avea la bază următoarele aspecte fundamentale:

a) Strategia multianuală a activităților de repopulare sau popularea de susținere, în habitatele acvatice natural, va fi elaborată de către administratorul resursei acvatice vii;

b) Repopulările sau populările de susținere nu trebuie să aibă impact negativ asupra habitatului acvatic vizat sau a populațiilor sălbatice din aceiași specie sau specii diferite;

c) Puietul eliberat în habitatele acvatice naturale, din speciile protejate, este obligatoriu să fie marcat cu mărci individuale (ex. PIT Tag sau CWT) pentru a putea fi identificat în scopuri de monitorizare și evaluare;

d) Se va stabili un sistem unic de marcare care va putea fi schimbat în contextul dezvoltării tehnologice;

e) Repopulările și populările de susținere nu trebuie să aibă impact negativ asupra diversității genetice a speciilor țintă, din habitatul acvatic natural;

f) Repopulările și populările de susținere nu trebuie să afecteze speciile sălbatice existente în habitatele acvatice naturale, prin introducerea accidentală, o dată cu materialul biologic, a  dăunătorilor, bolilor și agenților patogeni;

f) Administratorul resursei acvatice vii va aproba acțiunile de repopulare sau de populare de susținere și se va asigura de faptul că materialul biologic, din  specia sau speciile țintă, care fac obiectul acestor  acțiuni, va respecta toate condițiile incluse în Master-Plan;

g) Administratorul resursei acvatice vii va elabora și impune condițiile de aprobare pentru entitățile care vor să desfășoare acțiuni de repopulare sau populare de susținere, în habitatele acvatice naturale;

h) Proiectul de avizare pentru acțiunile de repopulare sau populara de susținere în habitatele acvatice naturale, va conține minim: specia sau speciile țintă, numărul de exemplare, vârsta, dimensiunile medii(lungime, greutate), sursa de proveniență a materialului biologic destinat repopulării sau populării de susținere, istoricul genetic al materialului biologic destinat repopulărilor sau a populărilor de susținere, planificarea activităților de repopulare sau de populare de susținere, programul și locul unde se vor elibera peștii, certificatul de sănătate pentru materialului biologic destinat repopulărilor sau populărilor de susținere, emis de persoane autorizate, modalitatea de transport a materialului biologic destinat repopulărilor sau  populărilor de susținere, de la sursa de proveniență la locul de eliberare ;

i) Administratorul resursei acvatice vii se va asigura de faptul că structura calitativă și cantitativă a materialului biologic, destinat  repopulării sau populării de susținere, a habitatului vizat pentru această acțiune sunt în concordanță cu studiul de evaluarea  ihtiofaunei;

j) Nu există drept privat de proprietate asupra peștilor eliberați în habitatele acvatice naturale.

k) Administratorul resursei acvatice vii va face publice și va informa instituțiile cu drept de control și monitorizare a habitatelor acvatice naturale, cu privire la acțiunea de repopulare sau populare de susținere;

b)Administratorul resursei acvatice vii va centraliza toate acțiunile de repopulare și populare de susținere și va întocmi hărți GIS, cu privire la toate detaliile legate de aceste acțiuni, acestea vor fi făcute publice, pe un site dedicat  și se vor actualiza lunar;

l) Acțiunile de repopulare și populare de susținere vor fi transparente, entitățile care vor gestiona aceste activități vor face publice evenimentele și vor invita peroanele interesate să participe la acțiune

m) Extinderea sau încetarea programelor de repopulare sau populare de susținere vor ține cont de recomandările studiilor de monitorizare și evaluare;

n) Se vor previziona rezultatele pe termen scurt, mediu și lung după implementarea strategiilor multianuale pentru reintroducerea, refacerea și menținerea  populațiilor sălbatice de pești din apele de munte, colinare și de șes respectiv Delta Dunării;

(4) Strategia multianuală de monitorizare și evaluare a acțiunilor de repopulare și a populare de susținere, va avea la bază următoarele aspecte fundamentale:

a)Se va elabora strategia multianuală privind monitorizarea și evaluarea acțiunilor de repopulare și populare de susținere, prin studii de specialitate realizate în habitatele acvatice, cu scopul de a monitoriza și evalua acțiunile de repopulare și populare de susținere;

b) administratorul resursei acvatice vii va lansa competiții transparente, prin care vor selecta instituții, societății sau organizații, care au ca obiect de activitate monitorizarea, cercetarea și evaluarea ihtiofaunei;

c) administratorul resursei acvatice vii va stabilii termenii și condițiile de selecție a instituțiilor, societăților sau organizațiilor care vor realiza monitorizarea și evaluarea acțiunilor de repopulare și populare de susținere și vor avea ca principiu de bază experiența personalului de specialitate care va fi implicat în această activitate și dotările specifice pentru realizarea acestor studii;

d) instituțiile, societăți sau organizații care vor fi desemnate pentru monitorizarea și evaluarea acțiunilor de repopulare și populare de susținere, vor realiza studii In-Situ prin pescuit științific iar datele vor fi interpretate statistic cu metode specifice pentru ca rezultatele obținute să ofere administratorului resursei acvatice vii, date calitative cu privire la loturile de pești repopulate sau populate experimental în habitatele acvatice naturale;

e) în cadrul acestor studii se va analiza impactul acțiunilor de repopulare și populare de susținere asupra structurii calitative și cantitative  a ihtiofaunei din habitatele acvatice vizate;

f) programul de monitorizare și evaluare poate varia în funcție de amploarea repopulării sau  de îmbunătățirea statusului speciilor țintă;

g) administratorul resursei acvatice vii va centraliza toate rezultatele provenite din monitorizarea și evaluarea acțiunilor de repopulare și populare de susținere și va întocmi hărți GIS, cu privire la toate detaliile rezultate din monitorizarea și evaluarea acțiunilor de repopulare și populare de susținere, acestea vor fi făcute publice, pe un site dedicat  și se vor actualiza lunar;

h) administratorul resursei acvatice vii va încuraja și sprijini și alte activități de monitorizare și evaluare a acțiunilor de repopulare și populare de susținere, finanțate din alte surse;

(5) Strategia multianuală pe termen scurt, mediu și lung, pentru unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură care vor face parte din lanțul de unități care au ca scop formarea loturilor de reproducători, în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere, în habitatele acvatice naturale, va avea la bază următoarele aspecte fundamentale:

a) Unitățile de cercetare, de acvacultură sau facilitatea ex-situ, descrisă la art. 6., în cazul sturionilor, care vor face parte din lanțul de unități care au și ca scop reproducerea în vederea  repopulărilor sau populărilor de susținere, vor putea captura reproducători sălbatici în vederea reproducerii și formării loturilor de reproducători în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere cu varietate genetică mare;

b) Pentru speciile protejate de pești (ex. sturionii) este interzisă capturarea reproducători sălbatici în vederea reproducerii și formării loturilor de reproducători în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere în perioada reproducerii sau al migrației pentru reproducere;

c) Reproducătorii sălbatici se vor elibera în stare vie, înapoi în mediul natural, în maxim o lună după reproducere;

d) Unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură, care vor face parte din lanțul de unități care au ca scop formarea și stocarea loturilor de reproducători, în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere, în habitatele acvatice naturale, își vor desfășura activitatea pe baza unei licențe speciale de reproducere, eliberată de  administratorul resursei acvatice vii;

e) Unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură vor putea fi specializate pentru formarea și stocarea  loturilor de reproducători, în vederea reproducerii pentru asigurarea materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere sau parțiale, iar în această variantă se vor asigura condiții speciale prin separarea distinctă de activitățile de acvacultură;

f) Se vor stabili condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură care vor face parte din lanțul de unități cu scop de formarea și stocare a loturilor de reproducători, pentru obținerea licenței speciale de reproducere cu respectarea prezentei legi;

g) Reproducătorii care vor fi folosiți pentru obținerea materialului biologic pentru repopulări sau populările de susținere trebui să provină  din zona/arealul în care peștii vor fi eliberați și să reprezinte în mod adecvat profilul genetic al populațiilor sălbatice din zona respectivă;

h) Acest lucru trebuie să se aplice în toate circumstanțele, cu excepția cazului în care există un motiv relevant pentru care reproducătorii sau puietul trebui să provină dintr-o zonă diferită,  de exemplu reintroducerea unei specii dispărute sau a cărei populații sălbatice nu permite formarea unui lot de reproducători proveniți din exemplare sălbatice;

i) Pentru repopularea sau popularea de susținere a habitatelor acvatice naturale, se vor utiliza generații F1 sau F2, provenite din genitorii sălbatici, selecționați în acest scop.

j) Loturile de reproducători proveniți din reproducători sălbatici, folosiți pentru reproducerea cu scop de repopulare sau populare de susținere, vor fi individualizați cu mărci unice tip ”PIT Tag, vor fi stocați și reproduși în unitățile desemnate eligibile pentru aceste activități.

k) Loturile de reproducători formate din reproducători sălbatici, folosiți pentru reproducerea cu scop de repopulare sau populare de susținere nu pot face obiectul comercializării;

l) În condiții speciale, reproducătorii pot fi transferați între unitățile care au ca scop formarea și stocarea loturilor de reproducători, în vederea asigurării materialului biologic pentru repopulări sau populări de susținere, doar cu avizul administratorului resursei acvatice vii;

m) Se va încerca formarea de loturi de reproducători pentru toate speciile protejate de pești din habitatele acvatice naturale din România dar și pentru speciile cu importanță economică ridicată care fac obiectul pescuitului comercial, familial și recreativ

n) Se vor asigura condiții optime de viață pentru reproducătorii destinați pentru reproducerea cu scop de repopulare sau populare de susținere, condiții cât mai apropiate de cele din mediul natural, unde factorii de stres vor fi minimizați (practicarea unor densități reduse de stocare, asigurarea cerințelor nutriționale și de calitate a mediului de cultură).

o) Trebuie să se asigure diversitatea genetică a puietului care urmează să facă obiectul repopulărilor sau populărilor de susținere;

p) Schema de reproducere va include  un număr de reproducători suficient de mare astfel încât să se asigure diversitatea genetică a puietului eliberat în habitatele acvatice naturale;

q) Selectarea puietului eliberat în habitatele acvatice naturale, ca viitori reproducători, trebuie evitat;

r) Testarea și certificarea sănătății va fi obligatorie pentru toate loturile de peștii care urmează să fie eliberați în habitatele acvatice naturale;

s) Testarea se va face pe un eșantion reprezentativ de cel puțin 10%, din exemplarele care urmează să fie eliberate;

t) Puietul rezultat din loturile de reproducători selecționați  pentru programele de repopulare sau populare de susținere, vor putea fi comercializate în alt scop decât repopularea sau popularea de susținerea a habitatelor acvatice naturale, numai cu avizul administratorului resursei acvatice vii;

u) Se va cerea o bază de date, care să includă pentru fiecare unitate, specia, numărul de reproducători, profilul genetic al fiecărui reproducător sau lot de reproducători, schema de încrucișare utilizată și o serie de date cu privire la puietul destinat repopulărilor și populărilor de susținere în habitatele acvatice naturale, specia sau speciile stocate, număr indivizi per lot, istoric tehnologic înainte de repopulare, mărci de identificare în cazul popularilor experimentale;

v) Administratorul resursei acvatice vii va centraliza datele furnizate de unitățile de cercetare, conservare sau de acvacultură, care vor face parte din lanțul de unități care au ca scop formarea și stocarea loturilor de reproducători, va forma o baza de date și va întocmi hărți GIS cu privire la toate detaliile furnizate de aceste unități, acestea vor fi făcute publice, pe un site dedicat  și se vor actualiza lunar ;

(6) Creșterea conștientizării cu privire la importanța habitatelor și a biodiversității acvatice și necesitatea de conservare a speciilor acvatice, va avea la bază următoarele aspecte fundamentale:

a) Se va elabora strategia multianuală privind acordarea de micro-granturi, denumite în continuare Granturi BIODIVERS, care vor avea ca obiectiv principal crește conștientizării cu privire la importanța biodiversității acvatice și necesitatea de protecția a speciilor acvatice;

b) administratorul resursei acvatice vii, în consultare cu specialiști din domeniu, va elabora ghidul solicitantului pentru granturile BIODIVERS, care vor avea ca obiectiv principal importanța habitatelor și a biodiversității acvatice și necesitatea de conservare a speciilor acvatice;

c) Granturile BIODIVERS nu pot depășii suma de 10 000 Euro, echivalent în lei la cursul BNR, per grant și vor avea cofinanțare 0.

d) Granturile BIODIVERS sunt dedicate exclusiv elevilor, din clasele 1-12, și se vor solicita prin școli sau licee, unde elevii sunt înscriși;

e) În colectivul de implementare vor fi incluse maxim 2 cadre didactice;

f) Activitățile eligibile, în conformitate cu obiectivul principal al  granturilor, vor fi: activități de creație specifică (artă plastică, teatru, film, muzică, tehnică digitală etc.), concursuri tematice, activități de conștientizare, activități de ecologizare, dezvoltarea de aplicații specific;

g) Toate granturile BIODIVERS vor include activități de conștientizare a importanței resursei acvatice vi si de promocare a activității de conservare a acesteia;

h) Cheltuielile eligibile pentru implementarea micro-granturilor vor fi: materiale specifice obiectivelor proiectului, deplasări, diurne, promovare;

i) Proiectele desemnate eligibile vor primii avans de maxim 90% din suma solicitată

j) Granturile BIODIVERS se vor concentra pe rezultatele obținute și pe impactul social al proiectelor,  regulile fiscale de implementare vor fi simplificate;

k) Depunerea cererilor de finanțare și a raportărilor pentru granturile BIODIVERS va fi exclusiv electronică printr-o aplicație dedicată administrată de administratorul resursei acvatice vii;

l) Se va organiza minim o sesiune de depunere pe an, a cererilor de finanțare pentru granturile BIODIVERS

m) administratorul resursei acvatice vii va administra finanțarea și implementarea granturilor BIODIVERS;

n) Se va înființa o comisie de evaluare a cererilor de finanțare va fi formată din 5 persoane, două persoane desemnate de administratorul resursei acvatice vii și 3 specialiști din domeniu;

o) Comisia va avea ș rolul de evaluare a rezultatelor fiecărui grant BIODIVERS

p) Specialiștii din comisie se vor selecta în urma unei proceduri publice, pe bază de competențelor specifice;

q) Bugetul alocat pentru funcționarea comisiei nu va depășii 5% din bugetul anual al granturilor  BIODIVERS;

r) Administratorul resursei acvatice vii va crea o pagină dedicată pentru depunerea cererilor de finanțare și a raportărilor proiectelor;

Articol 4

(1) Se va aloca un buget anual pentru Programul multianual pentru repopulări și populări de susținere , obiectivele majore ”a”,”b”,”c” și ”d”, de  minim 25 %/an, din veniturile încasate, la bugetul de stat, de către administratorul sau administratorul delegat al resursei acvatice vii, din eliberarea permiselor de pescuitului recreativ, din sumele încasate pentru practicarea pescuitului comercial și din sumele obținute din contractele de utilizare a resurselor acvatice vii, pentru practicarea pescuitului recreativ;

(2) Bugetul multianual pentru obiectivele majore ”a”,”b”,”c” și ”d”  va fi defalcat procentual, pentru fiecare obiectiv major, în consultare cu MMAP, instituțiile de cercetare și formare, societăți de profil și organizații non-guvernamentale, specialiști din domeniu și va fi inclus în Master Plan.

(3) Se va aloca un buget anual  pentru Programul multianual pentru repopulări și populări de susținere, pentru obiectivul majore ”e”, de  minim 5 %/an, din veniturile încasate, la bugetul de stat, de către administratorul sau administratorul delegat al resursei acvatice vii, din eliberarea permiselor de pescuitului recreativ, din sumele încasate pentru practicarea pescuitului comercial și din sumele obținute din contractele de utilizare a resurselor acvatice vii, pentru practicarea pescuitului recreativ;

(4) Bugetul multianual pentru toate obiectivele majore, se va previziona de către administratorul resursei acvatice vii, în consultare cu MMAP, instituțiile de cercetare și formare, societăți de profil și organizații non-guvernamentale, specialiști din domeniu și va fi inclus în Master Plan, acesta se va putea actualiza anual în funcție de încasări; iar bugetul necheltuit se va aloca pentru anul următor;

(5) Administratorului resursei acvatice i se va aloca 5 % din veniturile încasate, la bugetul de stat, din eliberarea permiselor de pescuitului recreativ, din sumele încasate pentru practicarea pescuitului comercial și din sumele obținute din contractele de utilizare a resurselor acvatice vii, pentru practicarea pescuitului recreativ , pentru acoperirea costurilor administrative privind programul multianual pentru repopulări și populări de susținere:

(6) Administratorul resursei acvatice vii va încuraja și sprijini toate acțiunile de evaluare și monitorizare a ihtiofaunei sau de  repopulare sau populare de susținere în habitatele acvatice naturale, care au ca sursă de finanțare alta decât cea prevăzută în

(7) Administratorul resursei acvatice vii va avea obligația să acceseze și alte surse de finanțare (ex. fonduri europene) care să suplimenteze bugetul anual pentru Programul multianual pentru repopulări și populări de susținere;

Articol 5

Pentru speciile de sturioni native în Dunăre și Marea Neagră, instituțiile abilitate vor face demersurile necesare pentru stabilirea de convenții internaționale, cu țările riverane Dunării și Mării Negre, prin care să se stabilească  programe transfrontaliere de repopulare și populare de susținere, de monitorizare și evaluare cu respectarea normelor descrise în prezenta Anexă

Articol 6

(1) Pentru speciile migratoare de pești, din ordinul ACIPESERIFORMES, native în Dunăre și Marea Neagră, în maxim 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va înființa Stațiunea Internațională pentru Conservarea, Monitorizarea și Cercetarea  Sturionilor și a Speciilor Migratoare de Pești din Dunăre și Marea Neagră, denumită în continuare Stațiune.

(2) Stațiunea va fi instituție publică de interes național, cu personalitate juridică  și avea ca principal obiectiv dezvoltarea unei facilități  EX-SITU, pentru conservarea sturionilor din Dunăre și Marea Neagră (”Live Gene Bank”), unică la nivel național.

(3) Stațiunea va avea de asemenea ca obiectiv monitorizarea și cercetarea IN-Situ și Ex-Situ, a  speciilor migratoare de pești, din Dunăre și Marea Neagră.

(4) Stațiunea va implementa programe multianuale de repopulare și populare de susținere cu pui de sturioni, din speciile amenințate critic cât și programe de monitorizare și evaluare.

(5) Stațiunea va fi de interes strategic național, regional și european, în contextul speciile native de sturioni, reprezintă o resursă comună a căror habitat natural este răspândit pe teritoriul mai multor țări riverane Dunării și Mării Negre.

(6) Stațiunea va încheia parteneriate cu alte facilități Ex-situ pentru conservarea sturionilor, pentru a facilita colaborarea, schimbul de experiență, transferul de cunoaștere, date, rezultate științifice și material biologic.

(7) Stațiunea va condusă de un Director, supervizat de un consiliu de administrare și un consiliu științific format din experți în sturioni, din țară sau străinătate, recunoscuți la nivel internațional.

(8) Directorul stațiunii va fi un expert în sturioni, cu studii de specialitate recunoscut la nivel internațional.

(9) Stațiunea va realiza parteneriate cu instituții și organizații din țară și străinătate;

(10) Dezvoltarea facilității ex-situ se va face cu finanțare Europeană și, după caz, Națională, în parteneriat cu instituții și organizații de profil, naționale și internaționale cât și cu experți internaționali în sturioni.

(11) Facilitatea Ex-Situ, din cadrul Stațiunii Internațională pentru Conservarea, Monitorizarea și Cercetarea  Sturionilor și a Speciilor Migratoare de Pești din Dunăre și Marea Neagră, va fi o construcție dedicată pentru sturioni, care va oferii condiții de viață asemănătoare cu mediul natural atât pentru speciile reofile cât și pentru cele migratoare (va avea acces atât la alimentarea cu apă dulce cât și sărată), va include o stație de reproducere cât și containere de reproducere pentru relocarea acestora pe parcursul Dunării, în zonele istorice de reproducere.

(12) Facilitatea va funcționa după principiul ”Live Gene Bank”, conform Planului de Acțiune Pan European pentru Sturioni și a recomandărilor experților în sturioni cu recunoaștere internațională.

(13) Costurile de funcționare se vor asigura din fonduri naționale, proiecte cu diferite surse de finanțare, cât și din programul multianual pentru repopulări și populări de susținere.

Articol 7

(1) Repopularea- se referă la producerea și eliberarea de pești în habitatele piscicole naturale, unde aceste specii au fost native, cu scopul de a reintroduce o specie dispărută sau grav afectată și a reface populația respectivei specii până la nivelul de auto-susținere;

(2 )Populări de susținere- se referă la producerea și eliberarea de pești în habitatele piscicole naturale, unde aceste specii sunt native cu scopul de a susține populațiile sălbatice existente până la un nivel optim de dezvoltare;

(3) Facilitate ex-situ pentru conservare – unitate de specială de creștere și conservare a speciilor periclitate de pești, cu scop de a conserva diversitatea genetică a speciilor periclitate și a forma un genofond cu diversitate genetică mare care prin reproducere, să asigure susținerea populațiilor sălbatice din speciile țintă  sau reintroducerea speciilor dispărute

*Toate drepturile rezervate

Citare: Ionescu, T. I., 2021. Programul Multianual pentru  Repopulări și  Populări de Susținere[Online]
Available at
: https://sturgeons.eu/prohibitia-sturionilor/

Categories: Enviroment

Apa înseamnă viață!
error: